Όροι
banner image

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Καραγιάννης Δημήτριος | Τεχνικό Γραφείο Καβάλα


 
Νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Αναλαμβάνουμε την ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής σας στον τρέχοντα ν. 4495/17 που αποτελεί συνέχεια των προγενέστερων ν.4014/11 και ν.4178/13, γρήγορα και με απόλυτη και πιστή εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

Τα  βήματα που ακολουθούμε είναι: 
α) Διερεύνηση δυνατότητας ένταξης της κατασκευής σας στις διατάξεις του νόμου.
β) Αναζήτηση κάθε απαιτούμενου εγγράφου από τις αρμόδιες υπηρεσίες (όπως πολεοδομικές άδειες, υπάρχοντα σχέδια, πράξεις από προγενέστερους νόμους κ.α.) που απαιτούνται για την τακτοποίηση του αυθαιρέτου σας.
γ) Επιτόπιος έλεγχος, επιμέτρηση και αποτύπωση της κατασκευής σας.
δ) Υπολογισμός του προστίμου.
ε) Εισαγωγή των στοιχείων στο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ για την υπαγωγή της αυθαίρετης κατασκευής σας στον ν. 4495/17.
στ) Περαίωση της διαδικασίας και παράδοση των νέων αρχιτεκτονικών σχεδίων και παραγομένων εγγράφων που θα συνοδεύουν την κατασκευή στο εξής.

Επίσης, αναλαμβάνουμε τις απαραίτητες διαδικασίες για την έκδοση των απαραίτητων βεβαιώσεων περί μη αυθαιρεσιών και αδόμητων γεωτεμαχίων που συνοδεύουν τις εκάστοτε συμβολαιογραφικές πράξεις κατόπιν ελέγχου και αυτοψίας.
 

 
Ανακαινίσεις υφισταμένων κατοικιών και καταστημάτων 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς η ανακαίνιση για πιο προσοδοφόρα εκμετάλλευση της περιουσίας κάποιου, είτε αυτό αποτελεί κατοικία είτε κατάστημα, πολλές φορές εκτός από αναγκαία αποτελεί μονόδρομο. Είμαστε σε θέση διαθέτοντας τα κατάλληλα καταρτισμένα συνεργεία και δίκτυο συνεργατών να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά ριζικές ανακαινίσεις χώρων, από το σχεδιασμό (αρχιτεκτονικό, διακόσμηση εσωτερικού χώρου) έως και την υλοποίηση και παράδοσή του.

Το γραφείο μας έχει αναλάβει πληθώρα ανακαινίσεων στην περιοχή της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής κυρίως.

Μη διστάσετε να μας καλέσετε για να σας παρουσιάσουμε κάποιες από τις δουλειές μας και να σας κάνουμε την πρότασή μας για τη διαμόρφωση του χώρου σας σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες σας και με σεβασμό στις απαιτήσεις σας.
 

 
Έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών λειτουργίας καταστημάτων - Τοπογραφικά Διαγράμματα - Ενεργειακές επιθεωρήσεις

α) Η έκδοση οικοδομικών αδειών είναι μια αρκετά περίπλοκη διαδικασία που απαιτεί σωστό και ακριβή σχεδιασμό του έργου, σχολαστική εργασία για την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών και εξασφάλιση των απαραιτήτων εγκρίσεων από αρμόδιους φορείς και τέλος την άρτια έκδοσή και υλοποίησή τους. Το γραφείο μας με ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών που αποτελείται από Αρχιτέκτονες, Τοπογράφους και Μηχανολόγους Μηχανικούς σε συνδυασμό με την ιδιότητά μου ως Πολιτικός Μηχανικός αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψή σας για την έκδοση της αιτούμενης αδείας.

β) Επίσης αναλαμβάνουμε την έκδοση αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, αδειών λειτουργίας ιατρείων και μικροβιολογικών εργαστηρίων, βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργαστηρίων και παντός είδους εργασίες όπου απαιτείται αδειοδότηση από τις Αρχές του Κράτους. Ένας άλλος τομέας της οικονομίας στον οποίο το γραφείο μας ειδικεύεται είναι η έκδοση αδειών εγκαταστάσεων και λειτουργίας παντός είδους σταυλικών εγκαταστάσεων με την μελέτη, συγκέντρωση και κατάθεση στις υπηρεσίες όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών που απαιτούνται.

γ) Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων εντός και εκτός σχεδίου, εξαρτημένων από το Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87) με τις προδιαγραφές που απαιτούνται για τις διάφορες χρήσεις του (όπως συμβολαιογραφικές πράξεις, εκδόσεις οικοδομικών αδειών και λοιπών αδειοδοτήσεων κ.α.)

δ) Διενέργεια Ενεργειακών Επιθεωρήσεων σε κάθε είδους χώρο που απαιτείται η έκδοσή του από την κείμενη νομοθεσία όπως μισθώσεις ακινήτων,αγοραπωλησίες ένταξη στο πρόγραμμα ''Εξοικονόμηση κατ' οίκον'' κ.α. με γνώμονα πάντα την υψηλή ποιότητα παροχής των υπηρεσιών μας.
 

 
Κτηματολόγιο - Κτηματογράφηση

Το μακρόπνοο έργο της κτηματογράφησης στην Ελλάδα βρίσκεται σε εξέλιξη όπου σε άλλες περιοχές έχει ολοκληρωθεί και σε άλλες βρίσκεται εν εξελίξει.

Το γραφείο μας με την αρωγή ως εξωτερικών συνεργατών άρτια καταρτισμένων και έμπειρων Δικηγόρων/Νομικών Επιστημόνων που ειδικεύονται στο Εμπράγματο Δίκαιο αναλαμβάνει τον έλεγχο του ακινήτου σας και τη διεκπεραίωση απαραίτητων διαδικασιών για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής σας αλλά και διαδικασίας σύνταξης Τοπογραφικών Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών για διορθώσεις των αρχικών εγγραφών σε περιπτώσεις που απαιτούνται.

Επίσης, οι έμπειροι Δικηγόροι Συνεργάτες μας μπορούν να σας προσφέρουν κάθε απαραίτητη συμβουλή για την καλύτερη αξιοποίηση και κατοχύρωση της ακίνητης περιουσίας σας.